Home / News / Photos / IBIB : 2008-0726e

IBIB : 2008-0726e

Download PDF

HT Thích Quảng Độ cùng Nhị vị HT Thích Thiện Hạnh và Thích Như Đạt (ngồi) và một phần Hội đồng Điều hành Tang lễ Đức Tăng thống

Check Also

IBIB : 2008-0726c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *