Home / News / Photos / Cộng Sản Việt Nam dối gạt thế giới về tình hình tự do Tôn giáo

Cộng Sản Việt Nam dối gạt thế giới về tình hình tự do Tôn giáo

Download PDF

Hình chụp : 2005/02/16 khỏang 4giờ sáng, công an nằm trên ghế, nằm dưới đất, đứng canh đầu hẻm, trước cổng vào chùa

Check Also

IBIB : 2008-0726c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *