Home / News / Photos / Cộng Sản Việt Nam dối gạt thế giới về tình hình tự do Tôn giáo

Cộng Sản Việt Nam dối gạt thế giới về tình hình tự do Tôn giáo

Download PDF

Hình chụp : 2005/02/15 gần 12 giờ đêm, công an nằm canh ngay cửa hông chùa

Check Also

IBIB : 2008-0726c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *