Home / News / Photos / Cuộc du lịch hành lang của Phái ðoàn Quốc hội Việt Nam Cộng sản tại Quốc hội Châu Âu

Cuộc du lịch hành lang của Phái ðoàn Quốc hội Việt Nam Cộng sản tại Quốc hội Châu Âu

Download PDF

Phái ðoàn ô. Nguyễn Vãn An du lịch hành lang tại Quốc hội Châu Âu

Check Also

IBIB : 2008-0726c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *