Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 11.3.2016] Hai Tổ chức Nhân quyền thắng kiện Liên Âu — Bà Thiều Hoa cầm quân chống Hán

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 11.3.2016] Hai Tổ chức Nhân quyền thắng kiện Liên Âu — Bà Thiều Hoa cầm quân chống Hán

Download PDF

 

 

Hai Tổ chức Nhân quyền Quốc tế thắng kiện Liên Âu ; Tường trình cuộc Điều trần Nhân quyền Việt Nam sôi nổi tại Quốc hội Châu Âu, với lời phát biểu của bà Thanh tra Liên Âu, Emily O’Reilly, các Dân biểu Pier Antonio Panzeri, Petras Auštrevičius, Barbara Lochbihler, Elena Valenciano & Nhân Ngày Phụ nữ Quốc tế, tưởng nhớ Sư Bà Thiều Hoa người cầm quân chống giặc Hán.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *