Home / Tin tức / Hình ảnh / Công an, Bộ đội canh gác các đường phố Saigon và Hà Nội chống biểu tình yêu nước

Công an, Bộ đội canh gác các đường phố Saigon và Hà Nội chống biểu tình yêu nước

Download PDF
Công an, Bộ đội canh gác các đường phố Saigon và Hà Nội chống biểu tình yêu nước
Công an, Bộ đội canh gác các đường phố Saigon và Hà Nội chống biểu tình yêu nước

 

 

 

Xem Thông cáo báo chí của PTTPGQT (30/04/2017): Công an và Giáo hội Phật giáo Nhà nước bẻ khóa đột nhập chiếm chùa Giác Hải ở Lâm Đồng để tổ chức Đại lễ Phật Đản LHQ cho Nhà nước Cộng sản – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Thân hào, Nhân sĩ, Trí thức, Thanh niên Sinh viên và Đồng bào các giới kết đoàn để ngăn chận tái hồi cái họa một nghìn năm Bắc phương đô hộ

Check Also

Saigon Times : Sàigòn Times, ngày 1.5.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *