Home / Tin tức / Hình ảnh / Thanh niên Trung quốc sơn cờ đỏ lên thành phố Saigon, trong khi thanh niên Việt bị cấm cản ra đường biểu tình bảo vệ lãnh thổ

Thanh niên Trung quốc sơn cờ đỏ lên thành phố Saigon, trong khi thanh niên Việt bị cấm cản ra đường biểu tình bảo vệ lãnh thổ

Download PDF
Thanh niên Trung quốc sơn cờ đỏ lên thành phố Saigon, trong khi thanh niên Việt bị cấm cản ra đường biểu tình bảo vệ lãnh thổ
Thanh niên Trung quốc sơn cờ đỏ lên thành phố Saigon, trong khi thanh niên Việt bị cấm cản ra đường biểu tình bảo vệ lãnh thổ

 

 

 

Xem Thông cáo báo chí của PTTPGQT (30/04/2017): Công an và Giáo hội Phật giáo Nhà nước bẻ khóa đột nhập chiếm chùa Giác Hải ở Lâm Đồng để tổ chức Đại lễ Phật Đản LHQ cho Nhà nước Cộng sản – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Thân hào, Nhân sĩ, Trí thức, Thanh niên Sinh viên và Đồng bào các giới kết đoàn để ngăn chận tái hồi cái họa một nghìn năm Bắc phương đô hộ

Check Also

Saigon Times : Sàigòn Times, ngày 1.5.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *