Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Chín văn kiện của Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa ban hành về việc : Thành lập Văn phòng Thường trực thuộc Hội đồng Điều hành, Bổ nhiệm các Uỷ viên Công cán tại Atlanta, Bắc California, Dallas, Denver, Houston, Oklahoma, Seattle, và Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của các Uỷ viên Công cán

Chín văn kiện của Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa ban hành về việc : Thành lập Văn phòng Thường trực thuộc Hội đồng Điều hành, Bổ nhiệm các Uỷ viên Công cán tại Atlanta, Bắc California, Dallas, Denver, Houston, Oklahoma, Seattle, và Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của các Uỷ viên Công cán

Download PDF

PARIS, ngày 3.2.2015 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được 9 Quyết định của Văn phòng II Viện Hoá Đạo ban hành từ ngày 30.1.2015 đến 1.2.2015, về việc thiết lập Văn phòng Thường trực thuộc Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ ; Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của các Uỷ viên Công cán ; cùng các Quyết định bổ nhiệm các Uỷ viên Công cán tại các miền hay thành phố : Atlanta, Bắc California, Dallas, Denver, Houston, Oklahoma, và Seattle.

Sau khi thành công trong vòng 3 tháng vận động tạo mãi ngôi chùa chung Phật Quang tại thành phố Huntington Beach, nam California, Giáo hội vạch kế hoạch hoạt động cho năm 2015 và những năm sau đó để phát triển theo chỉ thị của Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo) trong nước, mà nhiều năm qua bị trì trệ vì chủ trương của một số vị lãnh đạo Giáo hội tại hải ngoại không thích nghi với tình thế.

Nhân sự của một Giáo hội trước tiên phải có đạo tâm, hiểu rõ đường lối, lập trường của Giáo hội, và tuân thủ sự lãnh đạo của Hội đồng Lưỡng Viện trong nước. Ngoài vấn đề hoằng pháp độ sinh, còn công tác vận động quốc tế nhằm phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN, đem lại tự do, nhân quyền và dân chủ cho đồng bào trong nước. GHPGVNTN là một tổ chức tôn giáo của Tứ chúng, bao gồm chư Tăng Ni và 2 chúng nam nữ Phật tử. Không như một số người vì thiển cận mà hiểu sai rằng GHPGVNTN chỉ bao gồm Tăng đoàn (tức Tăng và Ni) mà thôi.

Nhờ Tứ chúng, mà cuộc tạo mãi chùa Phật Quang vừa qua đã có sự đóng góp tích cực và chân thành của chư Tăng, Ni và nam nữ Phật tử thông qua con số 2000 người cúng dường hoặc cho vay không lấy lãi. Quyết nghị của Đại hội Thường niên Giáo hội tại Chùa Từ Bi, thành phố Arlington, Texas, hồi tháng 10 năm 2014, thỉnh mời 2000 vị này làm Thành viên danh dự của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Đồng thời, Thượng toạ Thích Giác Đẳng, Quyền chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã mời 72 Uỷ viên Công cán tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Úc Châu, làm gạch nối Phật sự giữa Giáo hội Trung ương với địa phương (xin xem Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của Uỷ viên Công cán dưới đây).

  

Quyết định mang số tham chiếu 57/VP2VHĐ/CT ký ngày 30.1.2015 thành lập và bổ nhiệm 8 nhân sự vào Văn phòng Thường trực Hội đồng Điều hành :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

Chùa Pháp Luân, 13913 S. Post Oak Blvd Suite B – Houston TX 77045, USA
Tel : (281) 216 3588 Email : ghpgvntn@gmail.com


Phật lịch 2558
Số 57/VP2VHĐ/CT
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng tại Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Sài Gòn.

– Chiếu Quy Chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ thông qua tại Westminter, California ngày 12 tháng 11 năm 2011.

– Chiếu Quyết Định mang số tham chiếu 17/VTT/QĐ/TT, 18/VTT/QĐ/TT, và 19/VTT/QĐ/TT ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2011 về việc bổ nhiệm nhân sự Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại, Hội đồng Điều hành GHPGVNTN- HN tại Hoa Kỳ.

– Chiếu quyết nghị của Ðại hội Thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) tổ chức tại Chùa Từ Bi, Arlington, Texas, Hoa Kỳ, trong ba ngày 10, 11, và 12.10.2014.

– Chiếu biên bản phiên họp Hội Đồng Điều Hành vào ngày 29.1.2015

– Chiếu nhu cầu Phật sự

NAY QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I. Thành lập Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành

ĐIỀU II : Văn Phòng Thường Trực gồm thành phần nhân sự như sau :

Xử Lý Thường Vụ : Bác Sĩ Trí Hải Ngô Quỳnh Lâm
Chánh Văn Phòng : Giáo sư Tuệ Nguyên Nguyễn Minh Huy
Trưởng Phòng Giao Tế : Cựu Trung Tá Quảng Kiến Võ Ý
Trưởng Phòng Nhân Sự : Giáo sư Diệu Tâm Lê Diễm Chi Huệ
Trưởng Phòng Kỹ Thuật : Kỹ Sư Tuệ Minh Lê Thanh
Trưởng Phòng Tài Chánh : Tiến Sĩ Nguyên Tín Lê Duy Mạnh
Trưởng Phòng Truyền Thông Báo Chí : Phật tử Tuệ Thành Nguyễn Cương
Trưởng Phòng Kế Hoạch : Huynh trưởng Giác Chơn Đỗ Quang Hưng

ĐIỀU III. Nhiệm kỳ của thành phần nhân sự Văn Phòng Thường Trực là hai năm kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU V : Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các hội đồng, các tổng vụ, các miền Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Phật Lịch 2558, Chùa Pháp Luân
ngày 30 tháng 01 năm 2015
Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo
kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ
Tỳ KheoThích Giác Đẳng

Bản sao kính gửi
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “thẩm tường”
– Văn phòng II Viện Hoá Đạo “tri tường”
– Các tổng vụ, các miền thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ “tri tường”
– Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “xin phổ biến”
– Lưu

Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của Uỷ viên Công cán :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

Chùa Pháp Luân, 13913 S. Post Oak Blvd Suite B – Houston TX 77045, USA
Tel : (281) 216 3588 Email : ghpgvntn@gmail.com


Phật lịch 2558
Số 61/VP2VHĐ/CT
THÔNG TƯ
VỀ VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA UỶ VIÊN CÔNG CÁN

Trong vòng một tuần lễ kể từ 30.1.2015 Văn Phòng II Viện Hoá Đạo sẽ bổ nhiệm 72 Ủy Viên Công Cán thi hành Phật sự tại Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ. Rất cần thiết và lợi ích để đại khối quần chúng và các thành viên của Giáo Hội biết rõ vai trò cùng nhiệm vụ của thành phần nhân sự mới nầy. Đây không phải là lần đầu tiên có sự thỉnh cử vai trò Ủy Viên Công Cán. Trong quá khứ đã có sự bổ nhiệm như vậy với con số ít đáp ứng những nhu cầu riêng lẽ. Với hoàn cảnh hiện tại, sự dấn thân của một số lớn thành viên trong vai trò Ủy Viên Công Cán sẽ đáp ứng được cả hai nhu cầu bên trong và bên ngoài. Năm phần hành sau đây cho thấy rõ điều đó :

1. Uỷ Viên Công Cán cống hiến cho Phật sự chung với khả năng chuyên môn của mình. Đã đến lúc Giáo hội cần nỗ lực tìm những người có khả năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong quá khứ đã từng có một vị hoà thường được thỉnh vào vai trò Tổng vụ trưởng Kiến thiết nhưng chưa từng hoạt động trong ngành kiến thiết, đôi mắt lại bị loà không làm gì được. Đa số những người có trình độ chuyên ngành là những cư sĩ. Với khả năng nghề nghiệp của mình nếu gánh vác những đề án thích hợp thì sẽ cống hiến nhiều trong vai trò ủy viên công cán (UVCC).

2. Uỷ Viên Công Cán tìm kiếm và giới thiệu những thành viên cá nhân. Giáo hội mời gọi hơn 2000 Phật tử hữu tâm đã góp phần tạo lập ngôi chùa chung trở thành những thành viên cá nhân (individual membership) danh dự đầu tiên. Tuy nhiên phần lớn những thành viên cá nhân trong tương lai sẽ đến từ nỗ lực vận động của các Uỷ viên công cán. Không ai biết rõ địa phương bằng người địa phương. Từ trước đến giờ rất nhiều Phật tử quan tâm và muốn góp phần hỗ trợ Phật sự của Giáo Hội nhưng không biết phải bắt đầu thế nào vì cư trú tại các nơi xa xôi ít người. Sự hiện diện của những UVCC đó đây sẽ bắt nhịp cầu kết nối cần thiết.

3. Ủy Viên Công Cán đại diện cho Giáo Hội trung ương tại nhiều địa phương. Trong quá khứ vai trò đại diện thường được giao cho các vị Chánh Đại Diện Miền. Điều nầy đòi hỏi một vị xuất gia đạo cao đức trọng có tư cách nhiếp hoá và hướng dẫn quần chúng Phật tử một khu vực rộng lớn. Tiêu chuẩn nầy khó có được với những vùng ít chùa, ít Tăng Ni như địa dư rộng lớn của người Việt năm châu. Hơn thế nữa, mỗi nơi chỉ một vị chánh đại diện rất khó bao biện toàn vùng. Lập một ban đại diện đặt dưới một vị chánh đại điện là điều khó thực hiện. Với phương cách mới một địa phương có thể có nhiều UVCC. Những vị nầy có thể làm việc theo sự liên hệ hàng ngang hay trực tiếp với trung ương. Linh động và dễ dàng mời thỉnh nhân sự hơn.

4. Ủy Viên Công Cán đại diện cho địa phương để đạo đạt những điều trung ương cần quan tâm . Trong những đại hội, dù là thường niên hay khoáng đại, các đại biểu thường được nghe các câu chuyện bên lề về nhiều vấn đề đó đây mà Giáo Hội chưa quan tâm đủ. Đến khi thảo luận thì đã mất thời gian tính. Chính những UVCC sẽ loan báo kịp thời những nhu cầu cấp thiết của các địa phương, như vậy sự điều phối nhân sự sẽ nhịp nhàng và hữu hiệu hơn.

5. Ủy Viên Công Cán trực tiếp thông tin và hướng dẫn quần chúng về đường hướng của Giáo Hội. Mặc dù có những thông tư, tin tức từ các website như www.pttpgqt.net hay www.queme.net… Nhưng một số lớn Phật tử vẫn không thể theo dõi thường xuyên tin tức Phật sự, đặc biệt là những vấn đề tế nhị. Chính vị thế trung gian giữa trung ương và địa phưong, các UVCC sẽ nhanh chóng truyền đạt những thông tin quan trọng, nhờ vậy các thành viên cá nhân và quần chúng sẽ nắm rõ sự việc.

Các UVCC được bổ nhiệm trong giai đoạn đầu tiên sẽ hội ý để cùng đưa ra bản hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc hoạt động. Văn bản nầy sẽ chính thức ban hành sau khi được Hội Đồng Điều Hành thông qua.

Thành phần nhân sự Ủy Viên Công Cán sẽ là chủ lực hầu hết các đề án Phật sự. 72 UVCC đầu tiên được thỉnh tuyển dựa trên hai đặc điểm khả năng và đạo tâm kiên cố. Phần lớn từng có những đóng góp quan trọng trong Phật sự. Các UVCC là thành phần chủ lực cho phần lớn các đề án trong tương lai. Chắc chắn với thiện tâm, trí tuệ và sự dốc lòng của những thành viên nầy như những dũng sĩ khởi dậy từ lòng đất khô cằn Giáo Hội sẽ bước sang một giai đoạn mới đầy hứa hẹn.

Phật Lịch 2558, Chùa Pháp Luân
ngày 30 tháng 1 năm 2015
Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo
kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ
Tỳ KheoThích Giác Đẳng

Quyết định công cử các Uỷ viên Công cán tại các Miền hay Thành phố tại Hoa Kỳ : Dallas – Fort Worth và vùng phụ cận, Atlanta, Bắc California, Denver, Houston, Oklahoma, Seattle :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

Chùa Pháp Luân, 13913 S. Post Oak Blvd Suite B – Houston TX 77045, USA
Tel : (281) 216 3588 Email : ghpgvntn@gmail.com


Phật lịch 2558
Số 59/VP2VHĐ/CT
QUYẾT ĐỊNH
BỔ NHIỆM ỦY VIÊN CÔNG CÁN
TẠI DALLAS –FORT WORTH VÀ VÙNG PHỤ CẬN

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng tại Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Sài Gòn.

– Chiếu Quy Chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ thông qua tại Westminter, California ngày 12 tháng 11 năm 2011.

– Chiếu Quyết Định mang số tham chiếu 17/VTT/QĐ/TT, 18/VTT/QĐ/TT, và 19/VTT/QĐ/TT ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2011 về việc bổ nhiệm nhân sự Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại, Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ.

– Chiếu quyết nghị của Ðại hội Thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) tổ chức tại Chùa Từ Bi, Arlington, Texas, Hoa Kỳ, trong ba ngày 10, 11, và 12.10.2014.

– Chiếu biên bản phiên họp Hội Đồng Điều Hành vào ngày 29.1.2015

– Chiếu nhu cầu Phật sự

NAY QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I. Bổ nhiệm các Ủy Viên Công Cán tại Dallas – Fort Worth và vùng phụ cận gồm các nhân sự như sau :

1. Đạo hữu Như Hòa Lê Hùng (817) 938-7075
2. Đạo hữu Tâm Hương Lê Thị Sáu (682) 553-7368
3. Đạo hữu Tâm Long Lê Văn Thiệu (682) 583-9500
4. Đạo hữu Nguyên Nhân Cao Văn Hiền (817) 673-8429
5. Đạo hữu Nguyên Nhẫn Lê Quang (817) 312-4797
6. Đạo hữu Diệu Đăng Chung Thị Thuận (469) 583-7399
7. Đạo hữu Nguyên Hỷ Lê Văn Hữu (469) 258-6567
8. Đạo hữu Minh Thông Kim Hữu Phương (469) 777-0195
9. Đạo hữu Quảng Cơ Phạm Thanh Long (469) 855-3368

ĐIỀU II. Nhiệm kỳ của các ủy viên công cán là hai năm kể từ ngày ký.

ĐIỀU III. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các hội đồng, các tổng vụ, các miền Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Phật Lịch 2558, Chùa Pháp Luân
ngày 30 tháng 01 năm 2015
Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo
kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ
Tỳ KheoThích Giác Đẳng

Bản sao kính gửi
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “thẩm tường”
– Văn phòng II Viện Hoá Đạo “tri tường”
– Các tổng vụ, các miền thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ “tri tường”
– Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “xin phổ biến”
– Lưu

Quyết định mang số tham chiếu 59 /VP2VHĐ/CT, ký ngày 1.2.2015 công cử các Uỷ viên Công cán tại Atlanta :

1. Đạo hữu Nguyên Nam Võ Đại Lãnh (404) 513-0962
2. Đạo hữu Nguyên Đại Nguyễn Văn Thọ (404) 578-3494
3. Đạo hữu Không Nghi Krall Mỹ Dung 404702 6383
4. Đạo hữu Tâm Cung Lê Văn Dương
5. Lệ Ngộ Lê Thị Liễu

Quyết định mang số tham chiếu 57 /VP2VHĐ/CT, ký ngày 30.1.2015 công cử các Uỷ viên Công cán tại miền Bắc California :

1. Bác sĩ Phúc Toàn Nguyễn Trọng Nhi (408) 923-6898
2. Đạo hữu Minh Đăng Nguyễn Hữu Châu (408) 772-2685
3. Đạo hữu Tâm Thuần Trần Quang Ấm (209) 405-1415
4. Đạo hữu Thiện Vương Trần Kiêm Trợ (916) 691-2171
5. Đạo hữu Diệu Hương Phan Thị Hiệp Thành (408) 646-7504
6. Đạo hữu Nhật Hân Nguyễn Hà Gia Vân (408) 856-8194
7. Đạo hữu Hồng PhúcNguyễn Kim Loan (408) 564-6806
8. Đạo hữu Nguyên Nghĩa Lý Vĩnh Hiếu (408) 886-0109
9. Đạo hữu Quang Lành Đào Văn Hiền (209) 981-9379
10. Đạo hữu Tâm Thành Cao Kiến Cơ (916) 588-6849

Quyết định mang số tham chiếu 60 /VP2VHĐ/CT, ký ngày 30.1.2015 công cử các Uỷ viên Công cán tại Denver, Colorado :

1. Quảng Khai Sử Ngọc Minh (303) 906 2178
2. Không Việt Phạm Duy Tăng (303) 887 3177
3. Thị Huy Nguyễn Phạm Hoàng (303) 912 0150
4. Nhuận Quý Bùi Văn Hòa (720) 209 2050

Quyết định mang số tham chiếu 64 /VP2VHĐ/CT, ký ngày 1.2.2015 công cử các Uỷ viên Công cán tại Houston, Texas :

1. Huynh trưởng Minh Hải Ngô Văn Thu (281) 216 -7466
2. Huynh trưởng Minh Hạnh Võ Văn Hiếu (832) 875-0954
3. Đạo hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương (713) 377-1439
4. Đạo hữu Minh Hân Nguyễn Hoan (713) 884-0348
5. Đạo hữu Từ Dung Lê Linda (713) 417-8201
6. Đạo hữu Như Hạnh Nguyễn Bích Thuận (713) 367-5136
7. Đạo hữu Như Liên Nguyễn Ngọc Hân (281) 541-7470
8. Đạo hữu Bùi Nghĩa (281) 701-6605
9. Đạo hữu Từ Hạnh Mai Đào (832) 474-6800

Quyết định mang số tham chiếu 63 /VP2VHĐ/CT, ký ngày 1.2.2015 công cử các Uỷ viên Công cán tại Oklahoma :

1. Ký giả Đức Quang Minh Hoàng (405) 413-8798
2. Đạo hữu Diệu Xuân Trần Thị Yến (405) 204-9756

Quyết định mang số tham chiếu 62 /VP2VHĐ/CT, ký ngày 30.1.2015 công cử các Uỷ viên Công cán tại Seattle, Washington :

1. Đạo hữu Tâm Mãn Phan Văn Ty (509) 270 -5857
2. Đạo hữu Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch (509) 995-2609
3. Đạo hữu Diệu Hương Nguyễn Thị Trà (206) 602-6223
4. Đạo hữu Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh (206) 723-3704
5. Đạo hữu Tâm Không Phi Quang Quý (206) 218-4172
6. Đạo hữu Tịnh Hiền Nguyễn Thị Kiều Túy (206) 218-4172
7. Huynh trưởng Phúc Thành Nguyễn Hoàng Trần (206) 226-2710
8. Huynh trưởng Tâm Phước Nguyễn Xuân Phước (206) 890-7136
9. Huynh trưởng Nguyên Hòa Mạch Phúc Bình (206)313-5783

Check Also

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

  PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *