Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 15.4.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 15.4.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 15.4.2011 – Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về vụ án phi pháp đối với ông Cù Huy Hà Vũ, và bức Thư Ngỏ của 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế gửi lãnh đạo Hà Nội phản đối phiên tòa giả trá xử ông Cù Huy Hà Vũ & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *