Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 25.3.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 25.3.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 25.3.2011 – Nghe nhà đấu tranh cho dân chủ Tunisie, cũng là Giáo sư Đại học Pháp ông Cherif Ferjani phân tích về cuộc Cách Mạng Hoa Lài phát khởi từ Tunisie & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *