Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Quyết định Bổ sung nhân sự Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử tại Hoa Kỳ

Quyết định Bổ sung nhân sự Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử tại Hoa Kỳ

Download PDF

 

PARIS, ngày 21 tháng 9 năm 2018 (PTTPGQT) — Hoà thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Quyết định số 2018-02/HDTU/QTP Bổ sung nhân sự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử tại Hoa Kỳ

Sau đây là toàn văn bản Quyết Định ấy.

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 2018-02/HDTU/QTB

 

Bổ sung Nhân sự của BHDTU/GĐPT tại Hoa Kỳ

Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

– Căn cứ Nội Quy và Quy Chế Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tu chỉnh bởi Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc Hoa Kỳ năm 2011, đã được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo duyệt y;

– Chiếu Biên bản phiên họp ngày 31-8-2018 về việc bổ xung nhân sự và phiên họp ngày 05-09- 2018 về việc thay đổi nhân sự của BHDTU/GĐPTVN tại HK;

– Chiếu nhu cầu Phật Sự;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ, sau khi đã bổ sung và thay đổi, như sau:

  1. Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành: Htr. Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm
  2. Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội: Htr. Chúc Bảo Lương Tích Đức (bổ sung)
  3. Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện: Htr. Nguyên Thọ Hoàng Phước
  4. Tổng Thư Ký: Htr. Đồng Thái Phan Việt Quốc (bổ sung)
  5. Phó Tổng Thư Ký: Htr. Không Hiển Nguyễn Thế Vinh (bổ sung)
  6. Thủ Quỹ: Htr. Lệ Thủy Phan Vũ Đoan Quỳnh (bổ sung)
  7. Ủy viên Tổ Kiểm: Htr. Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch
  8. Ủy viên Truyền Thông: Htr. Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch (kiêm)
  9. Ủy viên Truyền Thống: Htr. Nguyên Hậu Tôn Tiên (bổ sung)
  10. Ủy viên liên lạc miền Tây Nam Hoa Kỳ: Htr. Nguyên Hậu Tôn Tiên (kiêm)

Điều 2: Kể từ ngày ký Quyết định này, Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương được bổ nhiệm, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các Ban Hướng dẫn Miền, các Đơn vị GĐPT trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ, củng cố và phát triển GĐPTVN tại Hoa Kỳ theo đúng Nội Quy và Quy Chế Gia Đình Phật Tử.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương được bổ nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi có một tân BHDTU được công cử do Đại Hội Huynh Trưởng Toàn quốc; hoặc khi có Quyết Định mới.

Điều 4: Các Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương, các Ban Hướng Dẫn Miền, các Đơn vị, Huynh Trưởng các cấp trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Phật Lịch 2562
Houston, ngày 09 tháng 09 năm 2018
Quyền Trưởng Ban
(ký tên)
Tỳ Kheo Thích Huyền Việt

 

 

Bản sao kính trình:
– HT Tổng Vụ Trưởng TVTN/GHPGVNTNHN-HK “Để kính thẩm tường.”

Nơi nhận:
– Quý thành viên BHDTƯ
– Quý Ban Hướng Dẫn MIền
– Đương sự “Để thi hành”
– Hồ sơ lưu

 

 


ĐÍNH CHÍNH

Trong bản Thông cáo Báo chí về “Tân Ban Chỉ Đạo VHĐ bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” phát hành ngày 10 tháng 9 vừa qua, do đường truyền điện thoại phỏng vấn xấu, nên nhân viên kỹ thuật chép lại phần phỏng vấn Huynh trưởng Hàn Bửu Chương đã chép sai 2 nơi : ở trang 9 – dòng 3 đếm từ dưới lên, xin đọc : “…Người Phật tử chân chính…” chứ không như đánh sai thành “trân trọng”. Cũng ở trang 9 – dòng 17 đếm từ dưới lên, xin đọc “…phải viết bản kháng cáo…” chứ không như đánh sai thành “cảnh cáo”.

Kính xin Bạn đọc và Tác giả lượng tình tha thứ.

PTTPGQT

 

 

Check Also

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *