Home / Tài liệu (page 12)

Tài liệu

GDPT : Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội

LỄ HỘI GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI QUYẾT NGHỊ về việc : Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội Chúng tôi, toàn thể thành viên tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới họp …

Read More »

GDPT : Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ

QUYẾT NGHỊ của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ Chúng tôi toàn thể thành viên Cựu Huynh Trưởng và Ban Bảo Trợ, Ðại diện Huynh Trưởng Gia …

Read More »

PTTPGQT : Hòa thượng Thích Quảng Ðộ phản đối việc quản chế phi pháp Hòa thượng và Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang

Phật lịch 2548 Số 05/VHÐ/VT Ðồng kính gửi : – Ông Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam – Ông Trần Ðức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN – Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN – Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN V/v : Vu cáo …

Read More »

PTTPGQT : ÐẠO TỪ CỦA ÐỨC TĂNG THỐNG
gửi Ðại hội Khoáng đại kỳ III
GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo

Phật lịch 2548 Số 05/VTT/TT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Thưa Quí Liệt vị Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử tham dự Ðại hội Nhân danh Viện Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật …

Read More »

PTTPGQT : HUẤN TỪ
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Ðạo
gửi Ðại hội Khoáng đại kỳ III
GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo

Phật lịch 2548 Số 01/VHÐ/VT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng, Ni, Thưa toàn thể quí vị Cư sĩ thiện tri thức, Nam và Nữ Phật tử, Từ nơi cấm cố bằng khẩu lệnh …

Read More »

PTTPGQT : TÀI LIỆU MẬT
của Ðảng Cộng sản và Bộ Công an
nhằm chống phá và tiêu diệt
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

    MỤC LỤC Lời giới thiệu – pttpgqt Sự thực về cuộc thống nhất Phật giáo tại Hà Nội ngày 4.11.1981 – Ðỗ Trung Hiếu Công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật trong tình hình mới – Trần Tư Về giải pháp đối với những …

Read More »

PTTPGQT : BẢN TRÌNH BÀY QUAN ÐIỂM
Kính gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam để kính nhờ phổ biến

Dưới sự lãnh đạo của Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Ðộ trong công cuộc đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo, với đại nghĩa phục hồi quyền sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam …

Read More »