Home / Tài liệu (page 9)

Tài liệu

GHPGVNTNHN-HK : Diễn Văn Khai Mạc
(của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK)

DIỄN VĂN KHAI MẠC của Hòa Thượng Thích Hộ Giác,Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo Phẩm, Kính thưa toàn thể Đại Hội, Ngay từ thuở bình minh lập quốc, cứu quốc và kiến quốc, …

Read More »

Phỏng vấn ông Carl Gershman

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT) : Xin chào ông Carl Gershman. Ông là Chủ tịch Sáng hội Quốc gia hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy, Hoa Kỳ), đồng thời là một trong những nhân vật quốc tế khởi xướng Phong trào Dân chủ Thế giới. Khi …

Read More »

Phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ

(Đài Á châu Tự do phát về Việt Nam, chương trình 6 giờ 30 sáng ngày 10.4.2006) Ỷ Lan : Kính chào Hòa thượng Thích Quảng Độ. Xin Hòa thượng hoan hỉ cho biết sức khỏe và đời sống hiện nay của Hòa thượng ? Hòa thượng Thích Quảng Độ (HT. TQĐ) : …

Read More »

Phỏng vấn Giáo sư Hoàng Minh Chính

(Đài Á châu Tự do phát về Việt Nam, chương trình 21 giờ ngày 10.4.2006) Ỷ Lan : Kính chào Giáo sư Hoàng Minh Chính. Xin Giáo sư vui lòng cho biết sức khỏe và đời sống hiện nay của Giáo sư ? Hoàng Minh Chính : Sức khỏe của tôi thì hiện …

Read More »