Home / Tài liệu / Quê Mẹ & PTTPGQT : Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu)

Quê Mẹ & PTTPGQT : Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu)

Download PDF

 

Tư liệu lịch sử về việc Đảng Cộng sản hình thành Hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán sứ Hà Nội ngày 4.11.1981 để làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước Cộng sản

 

Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu), Tư liệu lịch sử về việc Đảng Cộng sản hình thành Hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán sứ Hà Nội ngày 4.11.1981 để làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước Cộng sản

Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu) (PDF)

Check Also

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF):  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *