Home / Chưa được phân loại / XIN GIỮ LIÊN HỆ VỚI UỶ BAN BẢO VỆ QUYỀN LÀM NGƯỜI VIỆT NAM (VCHR), Hậu thuẫn cho Nhân quyền và Dân chủ tại Việt Nam

XIN GIỮ LIÊN HỆ VỚI UỶ BAN BẢO VỆ QUYỀN LÀM NGƯỜI VIỆT NAM (VCHR), Hậu thuẫn cho Nhân quyền và Dân chủ tại Việt Nam

Download PDF

 

Thưa Bạn,

Bạn vẫn thường nhận các bản tin của Cơ sở Quê Mẹ : Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt NamPhòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam. Sự lưu tâm và hậu thuẫn của bạn là mối khích lệ chúng tôi tiếp tục cuộc vận động quốc tế cho sự cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.

Để phù hợp với yêu cầu theo quy định luật mới của Liên Âu về sự riêng tư (GDPR) bắt đầu có hiệu lực ngày 25 tháng 5 này, chúng tôi cần được sự chấp thuận của bạn tiếp tục hay không nhận các Bản Tin của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào sự quan tâm của bạn về tình hình Việt Nam. Để tiếp tục nhận bản tin của chúng tôi, bạn chỉ cần bấm vào chữ Đồng Ý dưới đây :

Xin đa tạ sự thông cảm và hậu thuẫn của Bạn.

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam

Check Also

Giữ liên hệ với UBBVQLNVN (VCHR) hay PTTPGQT

Ma Newsletter Par Bằng việc ghi danh bạn vào Danh sách nhận các tin tức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *