Home / News / Photos / IBIB : 2008-0726c

IBIB : 2008-0726c

Download PDF

HT Thích Quảng Độ, chư giáo phẩm cùng Huynh trưởng GĐPT đi kiểm soát đường Di quan trước hôm Nhập tháp

Check Also

IBIB : 2008-0726d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *