Home / News / Photos / IBIB : 2008-0726d

IBIB : 2008-0726d

Download PDF

HT Thích Quảng Độ dẫn đường trước Kim quan Đức Tăng thống về nơi Kim tỉnh làm lễ Nhập Bảo tháp

Check Also

IBIB : 2008-0726c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *