Home / News / Photos / IBIB : 2008-0726g

IBIB : 2008-0726g

Download PDF

Trên một nghìn chư Tăng Ni tiễn đưa Đức Tăng thống

Check Also

IBIB : 2008-0726c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *