Home / News / Photos / Cộng Sản Việt Nam dối gạt thế giới về tình hình tự do Tôn giáo

Cộng Sản Việt Nam dối gạt thế giới về tình hình tự do Tôn giáo

Download PDF

Hình chụp : (2005/02/22) 2 công an ngồi canh trên băng đá, dọc hẻm bên hông chùa

Check Also

IBIB : 2008-0726g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *