News

Bà Pamela Pontius, Tham tán Chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, hình phía mặt, vấn an Đức Tăng Thống tại Chùa Từ Hiếu

UBCV leader Thích Quảng Độ returns safely to Saigon

  PARIS, 28 November 2018 (VCHR – IBIB) – The International Buddhist Information Bureau (IBIB) and the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) are happy to announce that the Most Venerable Thích Quảng Độ, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) has returned safely to Saigon after almost …

Read More »