Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 30.1.2009

Chương trình thứ Sáu 30.1.2009

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 30.1.2009 – Nghe lại tiếng nói Chúc Xuân của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang & các lời Chúc Tết của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Thượng tọa Thích Viên Định, Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Vương quốc Anh, và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Ed Royce.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *