Home / Tài liệu / Quyết Định số 16 (của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngày 12.11.2011)

Quyết Định số 16 (của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngày 12.11.2011)

Download PDF
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất suy cử thành phần nhân sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
nhiệm kỳ 2011 – 2015

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được tu chính bởi Đại Hội Khóang Đại Kỳ IX ngày 12.11.2011.

– Chiếu Biên bản Đại hội bất thường GHPGVNTN, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện, họp tại tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28-29-30/09 và 01/10/2003.

– Chiếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX khai mạc tại Chùa Giác Hoa Sài gòn ngày 12.11.2011.

– Chiếu Thư thỉnh nguyện của Đức Đại Lão Hoà thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống GHPGVNTN về việc thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển hàng ngũ nhân sự GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011-2015.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trước hiện tình mới.

Quyết Định

Điều 1 : Nay phê chuẩn thành viên nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ như sau :

Hội Đồng Giáo Phẩm :

Hòa thượng Thích Hộ Giác
Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Hoà thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Trí Lãng
Hòa thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Chơn Trí
Hòa thượng Thích Thiện Hữu
Hòa thượng Thích Huyền Việt
Hòa thượng Thích Viên Lý
Cố vấn : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức

Hội Đồng Điều Hành :

Chủ tịch : HT. Thích Viên Lý
Phó Chủ tịch : HT. Thích Viên Thành
Phó chủ tịch : HT. Thích Thiện Hữu
Phó chủ tịch : HT. Thích Chơn Trí
Tổng Thư ký : TT. Thích Giác Đẳng
Phụ tá Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Phó Tổng Thư ký : TT. Thích Viên Thông
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự : HT. Thích Thiện Hữu (kiêm)
Vụ Ni bộ : Sư Bà Thích Nữ Giác Hương
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục : TT Thích Viên Quang
Tổn g vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa : TT. Thích Giác Đẳng (kiêm)
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp : TT. Thích Quảng Long
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ : TT. Thích Viên Dung
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên : HT. Thích Huyền Việt
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội : HT. Thích Trí Lãng
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh tế & Tài chánh : TT. Thích Viên Huy
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ : HT. Thích Viên Thành
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết : TT. Thích Thông Đạt
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông : ĐĐ. Thích Trí Tịnh
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế : Luật sư Ngô Quốc Lân
Tổng Thủ qũy : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Phó Tổng Thủ qũy : Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường.

Điều 2 : Các điều khoản, Giáo Chỉ và văn kiện trái với quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3 : Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các Chánh, Phó Tổng thư ký, các Tổng Vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GHPGVNTN

(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Nơi nhận :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Quí GHPGVNTNHN “ để liên lạc hổ trợ”
– Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris “để phổ biến”.

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *