Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Đức Tăng thống thích Huyền Quang ra Giáo chỉ số 10 công cử thành phần nhân sự mới trong hai Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phê chuẩn thành phần nhân sự mới trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ – Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc châu tuyên cáo ủng hộ GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Đức Tăng thống thích Huyền Quang ra Giáo chỉ số 10 công cử thành phần nhân sự mới trong hai Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phê chuẩn thành phần nhân sự mới trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ – Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc châu tuyên cáo ủng hộ GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Download PDF

PARIS, ngày 3.12.2007 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được hai văn kiện của Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo trong nước gửi ra để phổ biến về thành phần nhân sự mới vừa được thỉnh cử vào Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống và Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, cũng như thành phần nhân sự mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, phê chuẩn chiếu theo sự đề cử của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK, tại Đại hội Bất thường ở chùa Bửu Môn, thành phố Port Arthur, bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 10.11.2007.

Dưới đây là nguyên văn Giáo chỉ số 10 do Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành và ấn ký ngày 2.12.2007 tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, và Quyết Định số 37 do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ấn ký tại Thanh Minh Thiền viện ngày 29.11.2007 phê chuẩn thành phần nhân sự mới trong Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN tại Hoa kỳ :

TỨ TĂNG THỐNG (Thích Huyền Quang)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Tu Viện Nguyên Thiều, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
—————————————————————————————————————–
Phật Lịch: 2551                                                                         Số: 10/VTT/GC/TT


ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

– Chiếu Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tu chỉnh bởi Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

– Chiếu Thư Trình số 13/VHĐ/VT/VT ngày 28.11.2007 của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đệ trình thành phần chư Tôn Đức Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong công cuộc hoằng dương chánh pháp cho giai kỳ mới.

GIÁO CHỈ

Điều 1 : Nay cung thỉnh chư Tôn Đức đăng lâm pháp tịch thành viên Hội đồng

Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống như sau :

Trong nước:Ngoài nước:
Đại Lão HT Thích Huyền QuangĐại Lão HT Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Quảng ĐộHòa Thượng Thích Hộ Giác
Hòa Thượng Thích Bảo AnHòaThượng Thích Thuyền Ấn
Hòa Thượng Thích Nhật LiênHòa Thượng Thích Chánh Lạc
Hòa Thượng Thích Thiện HạnhHòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Như ĐạtHòa Thượng Thích Như Huệ
Hòa Thượng Thích Huệ ViênHòa Thượng Thích Trí Lãng
Hòa Thượng Thích Minh ChiếuHòa Thượng Thích Viên Thành
Hòa Thượng Thích Đức ChơnHòa Thượng Thích Chơn Trí
Hòa Thượng Thích Diệu TánhHòa Thượng Thích Trí Minh
Hòa Thượng Thích Diệu TríHòa Thượng Thích Thiện Hữu
Hòa Thượng Thích Minh TuệHòa Thượng Thích Giác Chân
Hòa Thượng Thích Minh KiếnHòa Thượng Thích Thiện Tâm
Hòa Thượng Thích Tâm LiênHòa Thượng Thích Huyền Việt
Hòa Thượng Thích Nhật BanThượng Tọa Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Trưng ThểThượng Tọa Thích Giác Đẳng
Hòa Thượng Thích Tâm LinhThượng Tọa Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Thành Đạt
Hòa Thượng Thích Không Tánh
Hòa Thượng Thích Tâm Mãn
Hòa Thượng Thích Đồng Tu
Thượng Tọa Thích Viên Định
Thượng Tọa Thích Thanh Quang
Thượng Tọa Thích Chí Thắng
Thượng Tọa Thích Như Tấn
Thượng Tọa Thích Chơn Tâm

Điều 2: Chuẩn y thành viên Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như sau :

Viện Trưởng:HT Thích Quảng Độ
Phó Viện Trưởng:HT Thích Hộ Giác
Phó Viện Trưởng:HT Thích Thiện Hạnh
Phó Viện Trưởng:HT Thích Chánh Lạc
Phó Viện Trưởng:TT Thích Viên Định
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự:HT Thích Như Đạt
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sỹ:HT Thích Đức Chơn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:HT Thích Không Tánh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp:TT Thích Như Tấn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên:TT Thích Thanh Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết:TT Thích Chí Thắng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục:TT Thích Chơn Tâm
Tổng Thư Ký:TT Thích Viên Định (kiêm)
Phó Tổng Thư Ký:TT Thích Viên Lý
Tổng Thư Quỹ:TT Thích Nguyên Lý

Điều 3: Những điều khoản giáo chỉ và văn kiện trái với Giáo Chỉ này đều hủy bỏ.

Điều 4: Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo chiếu nhiệm thi hành Giáo Chỉ nầy.

Tu viện Nguyên Thiều, ngày 02 tháng 12 năm 2007
Đệ Tứ Tăng thống
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang

*****


VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠO (Thích Quảng Độ)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, P. 15, quận Phú Nhuận TP Sài Gòn
———————————————————————————————————
Phật lịch 2551                                                                  Số: 37/VHÐ/QÐ/VT


VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠ

– Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu  chỉnh bởi Ðại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

– Chiếu Biên bản Đại Hội bất thường và thu hẹp tại Tu Viện Nguyên Thiều các ngày 28, 29, 30 và 01/10/2003, bổ sung và kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện.

– Chiếu Giáo Chỉ số 09/VTT/GC/TT của Đức Đệ Tứ Tăng Thống ban hành ngày 08.9.2007 và Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 09/VHĐ/TB/VT ngày 25.9.2007 của Viện Hóa Đạo.

– Chiếu nhu cầu Phật sự.

Quyết Định

Điều Một: Nay phê chuẩn thành viên nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ như sau:

Hội Đồng Giáo Phẩm:

Hòa thượng Thích Hộ Giác
Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Hòa thượng Thích Trí Lãng
Hòa thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Chơn Trí
Hòa thượng Thích Giác Chân
Hòa thượng Thích Thiện Hữu
Hòa thượng Thích Huyền Việt

Hội Đồng Điều Hành:

Chủ Tịch : HT Thích Hộ Giác
Phó Chủ Tịch Nội Vụ : HT Thích Chánh Lạc
Phó Chủ Tịch đặc trách Nghiên Cứu Kế Hoạch: Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức
Tổng Thư Ký : TT Thích Viên Lý
Phó Tổng Thư Ký : TT Thích Viên Thông
Chánh văn phòng Hội Đồng Thường Trực, kiêm Phụ tá đặc biệt HT Chủ tịch : TT. Thích Giác Đẳng
Tổng Thủ Quỹ : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Phó Tổng Thủ Quỹ : Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Chánh Lạc
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự : HT Thích Thiện Hữu
Vụ Ni Bộ : Sư Bà Thích Nữ Giác Hương
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa : TT Thích Giác Đẳng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục : TT Thích Viên Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ : HT Thích Chơn Trí
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên: HT Thích Huyền Việt
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội: HT Thích Trí Lãng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế và Tài Chánh: TT Thích Viên Huy
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ: HT Thích Viên Thành
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ: GS Võ Văn Ái
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết: TT Thích Thông Đạt
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông: ĐĐ Thích Trí Tịnh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế: HT Thích Giác Chân

Các vị Chánh Đại diện :

– Miền Vạn Hạnh,
(Nam California từ Bakersfield đến San Diego) : HT Thích Chơn Trí.
– Miền Liễu Quán,
(Bắc Bakersfield đến địa đầu Bắc California : TT Thích Viên Dung
– Miền Giác Nhiên: Tiểu Bang Hawai : (còn chờ công cử)
– Miền Khuông Việt, các Tiểu Bang Alaska,
Oregon, Washington : TT Thích Viên Dung
Miền Khánh Hòa, các Tiểu Bang Montana, Idaho,
Wyoming và Colorado: (còn chờ)
Miền Khánh Anh, các Tiểu Bang Nevada, Arizona,
New Mexico và Utah : HT Thích Chơn Trí.
Miền Quảng Đức, các Tiểu Bang North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Missouri, Iowa và Minnesota: (còn chờ công cử).
Miền Thiện Luật, Tiểu Bang Texas : TT Thích Giác Đẳng.
– Miền Tuệ Tạng, các Tiểu Bang Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio và Kentucky: (còn chờ công cử).
Miền Vĩnh Nghiêm, các Tiểu Bang Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Arkansas và Oklahoma: HT Thích Huyền Việt.
– Miền Phước Huệ, các Tiểu Bang Connecticut, New York, Massachusetts, Vermont, New Hampshire và Maine : Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức
– Miền Tịnh Khiết : Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức
– Miền Tố Liên, các Tiểu Bang North Carolina, South Carolina: (còn chờ công cử).Miền Đôn Hậu, các Tiểu Bang Georgia và Florida : Đại Đức Thích Trí Tịnh

Điều 2: Các điều khoản, Giáo Chỉ và văn kiện trái với quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3: Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các Chánh, Phó Tổng thư ký, các Tổng Vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 29 tháng 11 năm 2007
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Nơi nhận:
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Quí GHPGVNTNHN “ để liên lạc hổ trợ”
– Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris
                     “để phổ biến”

*******

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO Ở ÚC CHÂU TUYÊN CÁO VỀ QUAN ĐIỂM ĐỐI VỚI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Trong thời gian vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước đã bị chế độ CSVN ra sức đánh phá, tìm mọi cách lũng đoạn nhằm gây chia rẽ, làm suy yếu Gíao hội và âm mưu loại bỏ nhị vị Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ ra khỏi vị trí lãnh đạo Giáo Hội. Ngay cả đối với hệ thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại, cũng có nhiều lời đồn đại gây hoang mang trong cộng đồng, nhất là trong giới Phật tử.

Đức Tăng Thống GHPGVNTN, Hòa Thượng Huyền Quang đã công bố Giáo Chỉ số 9 ngày 08 tháng 9 năm 2007 nêu lên những nguy cơ Pháp nạn mà Gíao hội hiện đang phải đương đầu, và đề xuất việc chấn chỉnh lại cơ cấu của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, là đại diện chính thức cho GHPGVNTN tại hải ngoại, trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong nước.

Cộng đồng Người Việt Tự do (CĐNVTD) Úc Châu cấp Liên bang và các Tiểu bang Lãnh thổ đồng thanh tuyên cáo:

1- Xác định lập trường ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do nhị vị Hòa thượng Huyền Quang và Quảng Độ lãnh đạo cùng các cơ cấu trực thuộc Giáo Hội;

2- Kêu gọi đồng hương đề cao cảnh giác trước những âm mưu xâm nhập và khuynh đảo, gây mâu thuẫn tôn giáo trong Cộng đồng người Việt hải ngoại của CSVN;

3- Tiếp tục công tác vận động quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt độc lập của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và yêu cầu quốc tế tạo áp lực lên chế độ CSVN đòi họ phải trả lại quyền tự do tôn giáo, tự do hành đạo cho các tôn giáo tại VN. CĐNVTD/Liên bang Úc Châu: Nguyễn Mạnh Tiến
CĐNVTD/Tiểu bang NSW: Võ Trí Dũng
CĐNVTD/ Tiểu bang VIC: Nguyễn Thế Phong
CĐNVTD/ Tiểu bang QLD: Bùi Trọng Cường
CĐNVTD/ Tiểu bang Nam Úc: Đoàn Công Chánh Phú Lộc
CĐNVTD/ Tiểu bang ACT: Lê Công
CĐNVTD/ Tiểu bang Bắc Úc: Lê Tấn Thiện
CĐNVTD/ Tiểu bang Wollongong: Trần Hương Thủy
* Riêng CĐNVTD/ Tiểu bang Tây Úc, mặc dù ông Phạm Lê Hoàng Nam, Chủ tịch của tân Ban Chấp Hành hoàn toàn đồng ý với nội dung bản Tuyên Cáo, nhưng chưa thể chính thức ký tên vì chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.

Check Also

Các nhà bảo vệ môi trường và nhân quyền ở Việt Nam đón Ngày Quốc tế Nhân quyền trong tù ngục

PARIS, ngày 10 tháng 12 năm 2023 (VCHR) – Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *