Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thông báo việc xếp cấp Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam

Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thông báo việc xếp cấp Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam

Download PDF

 

PARIS, ngày 2.5.2018 (PTTPGQT) – Sau bản Báo trình Sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018 mà chúng tôi đăng tải qua Thông cáo Báo chí phát hành hôm 24-4-2018, hôm nay Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ Văn phòng Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bản Thông báo việc xếp Cấp Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam. Sau đây là toàn văn Thông báo :

 

Phật lịch 2561                                                                                           Số 11.18/VHĐ/TTK

 

BÁO TRÌNH SINH HOẠT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
(Xếp Cấp Huynh Trưởng)

 

I/. Quyết đnh tấn phong Cấp Dũng

 

QUYẾT ĐỊNH
ĐẶC CÁCH CẤP DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Số tham chiếu 11.18/VHĐ/VT/QĐ
—————-
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

– Căn cứ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964 được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Khoáng Đại X năm 2015.

– Chiếu Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

– Chiếu Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

– Chiếu Thư Đề Bạt của Hội Đồng Cấp Dũng GĐPT/VN do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đệ trình lên Viện Hóa Đạo ngày 07 tháng giêng năm Mậu Tuất (22.2.2018)

– Chiếu Khảo Luận của ứng viên Cấp Dũng do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đệ trình cùng ngày nêu trên.

– Chiếu nhu cầu cần thiết của Sinh Hoạt GĐPT Cao Nguyên (Miền Khuông Việt)

 

NAY QUYẾT ĐỊNH

 

ĐIỀU I :

Đặc cách tấn phong Cấp Dũng cho Huynh Trưởng có tên sau đây :

– NGUYỄN ĐÌNH THỊNH, PD NGUYÊN LÃNG, SN 1944

– Chức vụ : Đại Diện BHD/TR.Ư/GĐPTVN tại Miền Khuông Việt

ĐIỀU II :

Huynh Trưởng có tên dẫn thượng chiếu quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Nội Quy GĐPTVN và Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN đã được Viện Hóa Đạo phê chuẩn nhằm Duy Trì và Phát Triễn Tổ Chức trên tinh thần Chịu Trách Nhiệm Thịnh Suy của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

ĐIỀU III :

– Quyết Định nầy có hiệu lực lể từ ngày ký (Đại Lễ Xuất Gia PL 2561 (Ngày Dũng GĐPTVN  –  08.02 Mậu Tuất – 24.02.1018)

– Các Quyết Định khác với Quyết Định nầy đều vô hiệu hóa.

ĐIỀU IV :

Văn Phòng VHĐ, Tổng Vụ Thanh Niên, Gia Đình Phật Tử Vụ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Đại Diện BHD/TR.Ư/GĐPTVN tại các Miền, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành thực thi nghiêm chỉnh Quyết Định nầy.

PL 2561 Tu Viện Long Quang
ngày 24 tháng 2 năm 2018
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Tỳ Kheo Thích Thanh Quang
(đã ấn ký)

 

II/. Quyết đnh tấn phong Cấp Tấn Đc bit

 

QUYẾT ĐỊNH ĐẶC BIỆT
XẾP CẤP HUYNH TRƯỞNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Số tham chiếu 06.18/BHD/TR.Ư/QĐ
——————
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

– Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 đã được Viện Hóa Đạo duyệt y.

– Căn cứ Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 đã được Viện Hóa Đạo duyệt y.

– Căn cứ Biên Bản của Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Đak Lak trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương ngày 20 tháng 7 năm 2017.

– Căn cứ đề nghị của Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Trung Ương GĐPTVN ngày 10 tháng 12 năm 2017.

– Căn cứ đề nghị của Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ngày10 tháng 12 năm 2017.

– Căn cứ Quyết Định của Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 2017

– Căn cứ nhu cầu Phật sự

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

ĐIỀU I :

Với lý do tối cần thiết cho sinh hoạt địa phương, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN căn cứ các đề nghị nêu trên, quyết định tấn phong  đặc biệt :

Huynh Trưởng : LÊ QUỐC MINH
Pháp danh : ĐỒNG ĐỨC
Sinh năm : 1951
vào hàng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam :

ĐIỀU II :

Quyết Định được hồi tố hiệu lực kể từ Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2557 (ngày 17 tháng 5 năm 2013)

Mọi văn kiện trái với Quyết Định nầy đều vô hiệu lực

ĐIỀU III :

Huynh Trưởng Cấp Tấn tân thăng thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình để duy trì, bảo vệ và phát huy tổ chức đã được quy định trong Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN.

ĐIỀU IV :

Các Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, Ủy Viên Nội Vụ và các thành viên BHD Trung Ương, Đại Diện BHD/TR.Ư tại các Miền, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành và Huynh Trưởng Đương Sự chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Phật Lịch 2561, Tu Viện Long Quang
ngày 01 tháng 01 năm 2018
Vụ Trưởng
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương
(đã ấn ký)
Nguyên Chánh Lê Công Cầu

 

III/. Quyết đnh tấn phong Cấp Tấn Ất Mùi PL 2561

 

QUYẾT ĐỊNH
XẾP CẤP TẤN HUYNH TRƯỞNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
PHẬT LỊCH 2561 – 2018

Số tham chiếu 06.18/BHD/TR.Ư/QĐ
——————–
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

– Căn Cứ Hiến Chương GHPGVNTN ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Khoáng Đại X năm 2015

– Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

– Căn cứ Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

– Căn cứ Biên Bản của Hội Đồng Xếp Cấp năm 2017 của các Tỉnh, Thành trên Toàn Quốc do Ban Hướng Dẫn sở tại phê duyệt và trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương quyết định.

– Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Xếp Cấp Trung Ương GĐPTVN ngày 01 tháng 03 năm 2018 tại Tu Viện Long Quang.

– Căn cứ nhu cầu Phật sự

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

ĐIỀU I :

Các Huynh Trưởng được chính thức tấn phong vào hàng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam :

1/. Văn Đình Hựu, PD Nhật Bình, SN 1951, ĐV THỪA THIÊN

2/. Lê Thị Cúc, PD Nguyên Vân, SN 1949, ĐV THỪA THIÊN

3/. Hàn Bửu Chương PD Quản Biện, SN 1956, ĐV ĐẮC LẮC

4/.Phạm Thị Hồng Thu, PD Thiện Thảo, SN 1969, ĐV KHÁNH HÒA

5/.Lê Bá Ánh, PD Nhật Sáng, SN 1951, ĐV THỪA THIÊN

6/.Tôn Thất Kỳ Nam, PD Tâm Hải, SN 1961, ĐV THỪA THIÊN

 

ĐIỀU II :

Các Huynh Trưởng được đặc cách tấn phong vào hàng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam :

1/. Lê Thị Kim Thông, PD Nguyên Trạch, SN 1953, ĐV THỪA THIÊN

/////

ĐIỀU III :

Các Huynh Trưởng có tên dẫn thượng thực thi quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Nội Quy GĐPTVN và Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN đã ban hành và được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN phê duyệt lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

ĐIỀU III :

Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ Đại Lễ Thành Đạo PL 2061
(08.12.Đinh Dậu – 24.01.2018)

Mọi văn kiện trái với Quyết Định nầy đều vô hiệu lực.

ĐIỀU IV :

Các Phó Trưởng Ban và thành viên BHD Trung Ương, Đại Diện BHD/TR.Ư tại các Miền, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Phật Lịch 2561, Tu Viện Long Quang,
ngày DŨNG/GĐPTVN
08 tháng 2 năm Mậu Tuất (24.3.2018)
Vụ Trưởng
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương
(đã ấn ký)
Nguyên Chánh Lê Công Cầu

 

 

Check Also

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy …

One comment

  1. NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *